Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ cu privire la suplinirea funcției vacante de Redactor al Buletinului informativ al Uniunii Avocaților ,,AVOCATULˮ, responsabil de comunicare
03.01.2019

UNIUNEA AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

ANUNȚ

cu privire la suplinirea funcției vacante de

Redactor al Buletinului informativ al Uniunii Avocaților ,,AVOCATULˮ,

 responsabil de comunicare

Scopul general al funcției: Contribuie la comunicarea eficientă a Uniunii Avocaților (UARM) cu mijloacele de informare în masă, publicul larg, precum și realizarea activităților de protocol din cadrul entității.

Tip de angajare: pe perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în jurnalism, științe ale comunicării sau relații publice.
 • Experiență profesională: minim 3 ani experiență în domeniu.
 • Cunoștințe:
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoașterea unei limbi străine (nivelul B1) - reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare la calculator: MS Office, Internet.
 • Abilități: abilități de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilități avansate de comunicare și prezentare; bune abilități de planificare și organizare; abilități avansate de a elabora, justifica, urmări și actualiza procedurile interne; integritate și etică profesională.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Asigură publicarea Buletinului informativ al Uniunii Avocaților ,,AVOCATULˮ;
 2. Asigură procesul de transparență în activitatea Uniunii Avocaților;
 3. Facilitează accesul publicului larg la informația oficială din cadrul UARM;
 4. Participă la procesul de monitorizare a presei și a opiniei publice privind inițiativele lansate de Uniunea Avocaților;
 5. Participă la elaborarea și promovarea strategiilor și a planurilor de comunicare;
 6. Consultă conducerea și angajații UARM în chestiunile legate de menținerea bunelor relații cu reprezentanții mass-media;
 7. Participă la realizarea acțiunilor de protocol din cadrul Uniunii Avocaților;
 8. Elaborează și editează comunicatele de presă, prezentările Uniunii Avocaților, articolele pentru website, facebook, etc;
 9. Participă la toate evenimentele organizate de Uniunea Avocaților, face postări ale evenimentelor pe pagina de facebook a UARM, întocmește articole, publicații, materiale informaționale și le postează pe pagina http://uam.md;
 10.  Elaborează la necesitate instrumente și modalități de monitorizare a imaginii UARM în comunitate (chestionare, sondaje etc.);
 11.  Administrează pagina de Facebook a Uniunii Avocaților;
 12.  Monitorizează și actualizează website-ului UARM;
 13.  Asigură comunicarea cu partenerii externi;
 14.  Asigură promovarea evenimentelor și instruirilor desfășurate de către Uniunea Avocaților;
 15.  Participă la ședințele interne și evenimentele publice organizate în cadrul UARM;
 16.  Asigură comunicarea internă cu membrii Uniunii Avocaților în vederea identificării nivelului de satisfacție a acestora cu activitatea UARM;
 17.  Creează și menține lista de contacte, dezvoltă relații de colaborare cu reprezentanții mass-media;
 18.  Identifică/solicită din proprie inițiativă responsabilități suplimentare atunci când nu este implicat într-un anumit proiect, pentru a oferi sprijin voluntar pentru realizarea unor sarcini potențiale și pentru a folosi orice moment disponibil într-un mod eficient.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Pachet social deplin;
 • Oportunitatea de a lucra alături de o echipa tânără și dinamică;
 • Program de muncă: Luni-vineri, între orele 8.00-17.00, pauza de prânz de la 12.00-13.00.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 25 ianuarie 2019, ora 16.00, următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazierul judiciar;
 5. certificatul medical;
 6. cererea de participare la concurs;
 7. CV-ul în limba română.

* Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului (ordinului) de numire.

*** Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poştă sau personal, la adresa: str. București, 46, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate: 

 • Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea  presei nr. 243 din 26.10.1994;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale.
 • Alte acte normative specifice domeniului de specialitate. 

Notă: Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau prin telefon, la numărul: (+373 22) 226-152.