Prima pagină  »  Noutați
Notă de protest
28.04.2021

La data de 23.04.2021 dna avocat Ala Raevschi a informat Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova despre exercitarea imixtiunii în activitatea sa profesională, exercitarea acțiunilor de intimidare, exercitarea altor presiuni asupra avocatei Ala Raevschi, în legătură cu activitatea profesională de avocat, desfășurată în cadrul mai multor cauze penale.

La data de 23.04.2021, după audierea dnei avocat Ala Raevschi și examinarea documentelor prezentate, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a adoptat hotărârea nr.08-20/23.04.2021 prin care, inter alia, își exprimă dezacordul și condamnă acțiunile de imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, acțiunile de intimidare și de persecutare a avocatei Ala Raevschi pentru activitatea sa profesională. În aceiași hotărârea, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a decis aprobarea și comunicarea unei NOTE DE PROTEST a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, prin care exprimă îngrijorarea în legătură cu acțiunile de imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, acțiunile de intimidare și de persecutare a avocatei Ala Raevschi pentru activitatea sa profesională, comise de reprezentanții organelor de drept.

Potrivit celor relatate de dna avocat Ala Raevschi și înscrisurilor comunicate, activitatea profesională a avocatei Ala Raevschi în calitate de apărător pe cauzele penale nr. 2019670060, nr. 2017020808, la care au fost conexate cauzele penale nr. 2019011442, nr. 2020790094 și nr. 2020790110, a făcut obiectul unor presiuni din partea procurorilor, reprezentanților organului de urmărire penală și ofițerilor de investigație a INI al IGP, manifestate prin interceptări ilegale a avocatei, ale membrilor familiei sale, percheziții ilegale, sechestre a bunurilor proprii și ale membrilor familiei sale, declarate ilegale, sesizări nefondate adresate Comisiei pentru Etică și Disciplină a UARM, crearea impedimentelor în desfășurarea activității de avocat, prejudicierea reputației profesionale a avocatei Ala Raevschi.

Circumstanțele cazului examinate de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, evocă mai multe situații de abuz comise împotriva avocatei Ala Raevschi, manifestate prin împiedicarea deliberată a activității profesionale și încercarea de intimidare a avocatei Ala Raevschi, pentru fapte care au legătură cu acordarea asistenței juridice calificate clienților săi în cauzele penale mai sus menționate, fapt care provoacă suspiciune rezonabilă că avocatul Ala Raevschi, este asociată/identificată cu clienții pe care îi reprezintă sau cauzelor clienților săi, ca urmare a îndeplinirii funcțiilor sale profesionale.

În legătură cu cele menționate supra, amintim că potrivit art. 1 alin. (2) al Legii avocaturii nr. 1260/2002, profesia de avocat este liberă și independentă.

Potrivit art. 51 din Lege, este garantată independența avocatului, care se supune numai Legii, Codului deontologic și Statutului profesiei de avocat. Avocatul este liber în alegerea poziției sale și nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afara clientului.

Potrivit art. 52 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură,

„(1) Se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului.

(2) Percheziţionarea domiciliului sau a spaţiului în care avocatul acordă asistenţă juridică, a transportului utilizat de acesta, ridicarea obiectelor şi documentelor ce aparţin avocatului, controlul şi ridicarea corespondenţei poştale şi telegrafice, interceptarea convorbirilor telefonice şi de alt gen nu pot fi făcute decît prin hotărîre a instanţei de judecată.

(3) Avocatul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului personal în timpul exercitării atribuţiilor profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.

(4) În caz de reţinere a avocatului sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Avocaţilor în decurs de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală.

(5) Insultarea, calomnierea  avocatului, ameninţările la adresa acestuia, actele de violenţă comise împotriva lui în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi în legătură cu aceasta se pedepsesc conform legii.

(6) Avocatul nu poate fi interogat referitor la esenţa raporturilor sale cu persoana căreia îi acordă sau i-a acordat asistenţă juridică.”.

Potrivit art. 54 alin. (1) lit. (d) al Legii, avocatul este obligat să aplice în exercitarea profesiei sale, mijloace și metode prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale clientului.

Potrivit p. 1 din Codul deontologic al avocatului se garantează independența avocatului în exercitarea activității profesionale.

Potrivit Capitolului V din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, avocatul nu este limitat să obiecteze împotriva acțiunilor judecătorului sau să exercite alte drepturi procedurale. Aici putem atribui și obiecțiile, cererile înaintate organului de urmărire penală, procurorilor și instanțelor de judecată în vederea apărării drepturilor procesuale ale clienților. Potrivit art. 1 din Statutul profesiei de avocat - profesia de avocat este liberă și independentă. Potrivit art. 54, 55 din Statutul profesiei de avocat, este menționată independența avocatului și garantarea acestei independențe.

Totodată, potrivit art. 56 din Statutul profesiei de avocat, sunt expuse drepturile avocaților în exercitarea profesiei de avocat, printre care se regăsește și dreptul avocatului de a utiliza toate mijloacele legale pentru asigurarea unui proces echitabil și apărarea drepturilor și intereselor legale ale clientului.

Potrivit Hotărîrii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. HCC18/2018 din 03.07.201 „44. Independența profesiei de avocat față de stat constituie, în toate manifestările sale generale, una dintre caracteristicile societății libere. Interesul publicului de a avea o societate liberă nu cunoaște un domeniu mai sensibil decât independența, imparțialitatea și disponibilitatea avocaților față de cetățeni, prin oferirea de sfaturi și de servicii juridice. Curtea subliniază că este vorba, în fond, despre poziția unică a avocatului în comunitate. Avocatul luptă, prin definiție, pentru libertate. [...]”.

Codul deontologic al avocaților stipulează că avocatul îndeplinește un rol iminent în protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și misiunea avocatului nu se limitează la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Într-un stat de drept avocatul este indispensabil justiției și, implicit, justițiabililor, sarcina acestuia constă în apărarea drepturilor și libertăților clienților săi, avocatul astfel fiind obligat să acționeze întru asigurarea accesului liber la justiției și a dreptului la un proces echitabil, să acționeze prin toate mijloacele legale pentru a proteja profesia, onoarea și demnitatea corpului de avocați.

Potrivit Studiului privind funcţionarea profesiei de avocat în Republica Moldova, întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, actual și în prezent, este constatat că: „Rolul avocaturii într-o societate este unul fundamental – de a face supremaţia legii efectivă, de a promova drepturile omului, de a-i ajuta pe cei defavorizaţi şi de a da voce celor care nu au o influenţă politică. […] Într-o societate bazată pe supremaţia legii, misiunea avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă, în condiţiile legii, a unui mandat. Avocatul trebuie să acţioneze at\t în interesul persoanelor cărora le apără drepturile şi libertăţile c\t şi în interesul justiţiei. Sarcina acestuia nu este doar de a pleda cauza clientului său, ci de a-l consilia pe ultimul.”

Conform paragrafului 16 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Națiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenților, Havana (Cuba), 27 august-7 septembrie 1990, „Guvernele sunt obligate să asigure că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu vor fi supuși unor sancțiuni și nici nu vor fi amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute, precum și în conformitate cu standardele și deontologia profesiei de avocat.” În plus, paragraful 18 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului prevede că „Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor. ”

În consecință, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, înaintează această NOTĂ DE PROTEST, prin care exprimă îngrijorarea și condamnă acțiunile colaboratorilor INI al IGP, a procurorilor și a reprezentanților organului de urmărire penală, de imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, la fel și acțiunile de intimidare și de persecutare a avocatei Ala Raevschi, în legătură cu activitatea sa profesională și SOLICITĂ încetarea acestor acțiuni și asigurarea respectării şi protejării pe viitor a independenței și libertăţii în exercitarea profesiei de avocat pentru toți avocații, fără intervenţii nejustificate din partea reprezentanților autorităţilor pe care le conduceți, or avocații trebuie să-și îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie și nu pot fi supuși unor sancțiuni și nici nu vor fi amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute, precum și în conformitate cu standardele și deontologia profesiei de avocat.

CONSILIUL UNIUNII AVOCAȚILOR